Početak

telefon:+381 21 401944
fax:+381 21 6300296
www.novitet.co.rs
novitet@neobee.net

since 1947
IZJAVA

       Na osnovu čl. 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju
i posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik R.S. "br.100/2006 i 116/2006)
Uprava Akcionarskog društva za proizvodnju odeće "Novitet" Novi Sad objavljuje:

IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE.

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva
    Akcionarsko Društvo za proizvodnju odeće "Novitet" Novi Sad, ul. Futoški put 51
    MATIČNI BROJ: 08037833, PIB: 100454601
2. Web site: www.novitet.co.rs, novitet@neobee.net
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
    BD 1571 od 12.04.2005. godine
4. Delatnost (šifra i opis): 01413 - proizvodnja ostale odeće
5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora
        KOSTIĆ GORDANA - predsednik Upravnog odbora;
        OPAČIĆ-RAŠIĆ LJILJANA - - član Upravnog odbora;
        PETROVIĆ ALEKSANDAR - član Upravnog odbora;
        MILANOVIĆ PETAR - član Upravnog odbora;
        STARC IRENA - član Upravnog odbora;
6. Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu, sa podacima
o bitnim materijalnim događajima i transakcijama ostvarenim do datuma objavljivanja, a koji imaju
značajan uticaj na finansijski položaj, uspeh i novčane tokove društva: Planom poslovanja za prvo
polugodište 2012.godine, društvo predviđa prihod od proizvodnje i prodaje u vrednosti od 580.000 EUR,
rashode 577.000 EUR i poslovnu dobit 3.000 EUR.

Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira
na celoj teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti
i organizovanom tržištu,na koje su uključene akcije društva, i objavljuje na svom web sajtu.

Novi Sad, 23.02.2012.

AD "NOVITET" Novi Sad
Predsednik Upravnog odbora
GORDANA KOSTIĆ, dipl.ecc